Sepetim 0 Oyun Parası Alım Satım

Gizlilik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Bu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları
içermektedir.
Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul
ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden
oluşan işbu GameDukkan Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır),
GameDukkan ile
Siteye üye olan kullanıcı bu sözleşmeyi onaylar ve kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Site’ ye üye olarak,
Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini
onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Tanımlar
Kullanıcı: Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde
yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
Site: www.GameDukkan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
GameDukkan Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site’ de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile
Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak GameDukkan tarafından yapılmış olan
bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul
etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak GameDukkan tarafından açıklanan
her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa
uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ ye üye olmak için gerekli
bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve GameDukkan tarafından kayıt işleminin
onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak
ve yetkisine sahip olunamaz.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’ deki
hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara,
Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda
belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların
haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, GameDukkan’ un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri
gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple
GameDukkan’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
c) Kullanıcıların GameDukkan tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme
erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması
ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. 
Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,
kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin
uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden GameDukkan’ un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. GameDukkan, Kullanıcılar tarafından GameDukkan’ a iletilen veya
Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu
araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle
yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı
ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcılar, GameDukkan' un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve
yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) GameDukkan' un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun
amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki
hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, GameDukkan ve/veya başka bir üçüncü şahsın
ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri,
metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri
çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de
başka yollarla GameDukkan ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. GameDukkan, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site
üzerinde gerçekleştirdikleri, faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri
zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.1 Satıcı olarak;
a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin
mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal
ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için
herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan
lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için
gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş
bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak
üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital
iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden
yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü
kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil
araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek
teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve
yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın GameDukkan.com' a işbu sözleşme
süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil
her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde
gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),
f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat,
ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata
uygun davranacağınızı, Kabul etmektesiniz. 
5.2. GameDukkan' un Hak ve Yükümlülükleri
a) GameDukkan, Site' de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.
GameDukkan, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b) GameDukkan, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine
ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu linkler, Kullanıcılar a sadece referans
kolaylığı nedeniyle GameDukkan tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi
desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti
niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler,
bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların
içeriği hakkında GameDukkan' un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) GameDukkan, Site' de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı
güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.
Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) GameDukkan, Site' de sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan
uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
e) Kullanıcılar ve GameDukkan hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren
ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya
işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
f) GameDukkan işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme
hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.
g) GameDukkan, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme
hakkına sahiptir.
h) GameDukkan.COM’ a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar
kapsamında GameDukkan iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar,
kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini
beyan ve kabul eder. Üye, GameDukkan.COM’ a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu
ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin
yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, GameDukkan iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,
GameDukkan.COM iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan
ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, GameDukkan
iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, GameDukkan iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına
ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece GameDukkan.COM
iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata
geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması,
kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya
manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve
GameDukkan.COM iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile
ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.
GameDukkan, 18 yaşını doldurmamış kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını
saklı tutar.
6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi
Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür.
Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda GameDukkan yapılan
ödemelerle ilgili sorumlu değildir. GameDukkan işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları
para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik
kartlarını isteme hakkı vardır.
GameDukkan üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.
Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır.
GameDukkan kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle
GameDukkan tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara
aittir. Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında GameDukkan tarafından
karşılanır, iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim
edilememesi gibi durumlarda GameDukkan iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. GameDukkan ödemesi
yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.
Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde GameDukkan tarafından tutulmakta ancak istendiğinde,
alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri
iade edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. Bazı ödeme
kanallarında iade yapılamamaktadır. ( Mobil ödeme, G2A Pay, GPay, Western Union, Papara)
İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz.14 günü geçen
ödemelerin iadesi talep edilememektedir.
PAYTR İadeler yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısmi iade yapılamamaktadır.
Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında GameDukkan tarafından belirlenen ücretin çekilen
tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki parayla ürün satın alarak bunu bize tekrar
geri satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 2 İş
Günüdür.
Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak
açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda GameDukkan mesul değildir.
Site içerisinde kazanan bonusların kullanım süresi 1 senedir. Kullanılmayan bonuslar senenin son günü
silinecektir.
7. Teslimat Süreleri
Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda
paranız kredinizde GameDukkan tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.
8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler
a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda GameDukkan yeni kod yollamakla yükümlü
değildir.
b) Hatalı bildiren ürünler GameDukkan tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır
sonuca bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile
değirilir.
d) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan GameDukkan Sorumlu değildir. Satış yaptığımız
oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek
sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya
alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.
9. Yanlış Tanıtılan ürünler
Kullanıcı aldığı ürünlerde GameDukkan web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda GameDukkan
koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları
GameDukkan tarafından karşılanır
Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz
ve GameDukkan hiçbir sorumluk kabul etmez.
10. Vergilendirme
GameDukkan, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod
ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır TÜRKİYE dışındaki her ülke
kendi ülkesindeki vergi konuna uymak zorundadır.
11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla) tüm elemanları (GameDukkan' un telif haklarına tabi çalışmalar) GameDukkan' a ait olarak ve/veya
GameDukkan tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar,
GameDukkan hizmetlerini, GameDukkan bilgilerini ve GameDukkan 'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden
satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya
hazırlayamaz, veya başkasının GameDukkan' un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez;
aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları
zararlardan dolayı GameDukkan' dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık
ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu
olacaklardır.
b) GameDukkan' un, GameDukkan hizmetleri, GameDukkan bilgileri, GameDukkan telif haklarına tabi çalışmalar,
GameDukkan ticari markaları, GameDukkan ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve
fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm
hakları saklıdır.
11.2. Sözleşme Değişiklikleri
GameDukkan, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun
göreceği herhangi bir zamanda, Site’ de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin
değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak
hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı
beyanlar ile değiştirilemez.
11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, GameDukkan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen
yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu
ve bunun gibi durumlar, GameDukkan için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt
addedilmeyecek veya bu durumlar için GameDukkan' dan herhangi bir nam altında tazminat talep
edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet
arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili
tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak
olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki
ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek
her türlü ihtilafın hallinde, Kuşadası Mahkemeleri ve Kuşadası İcra Daireleri yetkilidir.
11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm
ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı
olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
GameDukkan, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve
hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi 
tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, GameDukkan' un uğradığı tüm zararları
tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması
c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
12. SÖZLEŞME EKLERİ
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI
GameDukkan olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu
sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
a) GameDukkan' a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde
tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, GameDukkan
sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla
kullanılabilecektir.
b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, GameDukkan dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz
değirebilirsiniz.
Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir.
c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz
dahilinde GameDukkan' a bildirebilirsiniz. GameDukkan' a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları
doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler
unutmayınız ki GameDukkan 'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir.
GameDukkan gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kuşadası Kaza Mahkemeleri
yetkilidir.
MGM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş
İPTAL ve İADE KOŞULLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş,
tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler,
kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul
edilmemektedir. Bunun dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi
bir nedenden dolayı iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir
İadeniz onaylandıktan sonra,
İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün
bedelinizin geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması,
bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki, üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her
bankanın kendine özel uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı
bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili
bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.
CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ İADE İŞLEMLERİ
Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya dijital ortam üzerinde teslim
edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru
ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği birçok üründe yardım
sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan
bir durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan
alışverişlerin iadesi veya iptali yapılamamaktadır.
***Tüketicinin cayma hakkı 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/ğ maddesinde yer aldığı üzere cayma hakkının istisnaları
kapsamında "Elektronik ortamdan anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri
maddi mallar (elektronik kod-şifre) üzerinde tüketicinin bu ürünlerde CAYMA HAKKI bulunmamaktadır."
Hatalı bildiren ürünler GameDukkan tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca
bağlanır, kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para veya yenisi ile değirilir.
Kargolu gönderilen ürünlerde Tüketicinin "Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı" sadece bahsi geçen
alışveriş gerçekleştirdikten sonraki 14 gün içerisinde iade talebi bildirilen ürünlerin geri alımı için geçerlidir.
14 günü aşan sürelerde iade kabul edilmemektedir. Özel Koşullar Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo
yetkilisi eşliğinde paketinizi açmalı ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya
ıslanmış paketlerde bunu yapmanız çok daha önem kazanmaktadır. Beklenmedik bir durumda, sorunlu
ürünle karşılaşırsanız paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından
tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir.
Yanlış Tanıtılan ürünler
Kullanıcı aldığı ürünlerde GameDukkan web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda GameDukkan
koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları
GameDukkan tarafından karşılanır
Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz
ve GameDukkan hiçbir sorumluk kabul etmez
Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş
ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Müşteri, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve
kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür.
İade Kapsamı Dışındaki Ürünler
Oyun lansmanı, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik müşteriye özel olarak
hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma
tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde
ürünün iadesi alınamamaktadır.
GameDukkan üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.
Gizlilik Politikası
GameDukkan olarak bu politika kişisel verilerinizi ne şekilde edineceğimizi, kayıt edeceğimizi, kullanacağımızı
ve koruyacağımızı tarif eder. GameDukkan ‘in istediği zaman bu politikayı web sitesinde yayınlayarak değirme
hakkı vardır.
Bilgilerin Edinilmesi
Aktarılan veya GameDukkan.com tarafından edinilen bilgilerin türü GameDukkan ile ilgili ilişkisine göre farklılık
gösterir. GameDukkan.com ‘un Ziyaret Edilmesi
GameDukkan, üzerinden internete girdiğiniz domain ve host bilgilerinizi, bilgisayarınızın internet protokol
adresini veya internet sağlayıcısı ile istatistikî web sitesi verilerinizi edinebilir. Bu bilgiler güvenlik nedeniyle
edinildikleri gibi şirket web sitesinin verimliliğinin değerlendirilmesi için de edinilirler. Bu amaçla değişik
yerlerde Cookieleri kullanıyoruz. Bu cookieler hizmetimizi daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli hale
getirme amacına hizmet ediyor. Cookieler bilgisayarınızda kalan ve tarayıcında kayıt edilen küçük metin
dosyalarıdır. Kalıcı cookieleri geçmişte bilgisayarınız ile bizim aramızda bir iletişimin gerçekleşip
gerçekleşmediğini belirlemek için kullanıyoruz. Kalıcı cookieler silinene veya otomatik olarak geçersiz hale
gelene kadar sabit diskinizde kalırlar. Tarayıcıların çoğu cookieleri otomatik olarak kabul ederler. 
Cookielerin sabit diskinizde kayıt edilmesini tarayıcı ayarlarınızı değirerek ve cookielere izin vermeyerek
önleyebilirsiniz. Bu ayarları nasıl gerçekleştirebileceğiniz ile ilgili talimatları tarayıcınızın dokümanları
içerisinde bulabilirsiniz. Sabit diskinize kayıt edilmiş olan cookieleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.
Bu web sitesinde Google Inc.’in teknolojileri ile web sayfası ziyaretçisinin gezinti davranışı ile ilgili bilgiler
pazarlama amaçları ile anonimleşmiş şekilde toplanır ve kayıt edilir. Cookielerin içerisinde kayıt edilen bilgi
bir algoritma ile analiz edilir, böylece ürün tavsiyelerinin reklam ana başlıkları veya Reklam ilanları şeklinde
üçüncü tarafların web sitelerinde gösterilmesi sağlanır. Cookieler ile bu web sitesini kullanma şekliniz ile
ilgili olarak elde edilmiş olan bilgiler Google Inc.’in ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kayıt
edilir. İnternette gezinme şekliniz ile ilgili anonim analizlere Google ile ilgili devreden çıkarma linklerini
(www.google.com/privacy/ads/) etkinleştirerek itiraz edebilirsiniz. GameDukkan.com Facebook Inc., 1601 S.
California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") kuruluşuna ait facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini
("eklentiler") kullanmaktadır. Bu eklentiler facebook logosu veya “Facebook SocialPlugin” yazısı ile
işaretlenmiş.
GameDukkan.com böyle bir eklenti içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız Facebook tarayıcıları ile
doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook eklentinin içeriklerini tarayıcına aktarır, tarayıcınız da bunları web
sitesine entegre eder. Eklentilerin entegre edilmesi ile Facebook ilgili web sitesinin ziyaret edildiğine ilişkin
bir bilgi alır.
Eğer Facebook’ta kayıtlıysanız, Facebook bu işlemi Facebook hesabınız ile ilişkilendirebilir. Eklentiler ile bir
işlem söz konusu olduğunda, örneğin “beğendim” butonunu tıkladığınızda veya bir yorum paylaştığınızda,
tarayıcınız bu bilgileri doğrudan Facebook'a iletir ve bunları orada kayıt eder. Veri edinmenin amacı ve
kapsamı ve verilerin Facebook tarafından kullanımı ile bununla bağlantılı özel haklarınızı korumanıza
yardımcı olacak haklar ve ayar olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Facebook gizlilik
politikasını dikkate alın. Facebook’un GameDukkan.com üzerinden sizinle ilgili bilgiler edinmesini
istemiyorsanız bizim web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook hesabınızdan çıkış yapın. İnternetteki
yayınınız sosyal bir ağ olan ve Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, Birleşik
Devletler (“Google”) tarafından işletilen Google Plus sosyal ağının “+1” alanını kullanmaktadır. Buton beyaz
veya renkli zemin üzerindeki “+1” işaretinden tanınabilir. İnternet yayınımızın böyle bir alan içeren bir web
sayfasını çağırdığınızda tarayıcın doğrudan Google'ın sunucuları ile bağlantı kurar. “+1” alanının içeriği
Google tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve bunun üzerinden web sitesine dahil edilir. Bu nedenle
Google tarafından bu alan ile edinilen bilgilerin kapsamı konusunda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır,
ancak edinilen bilgilerin arasında IP adresinin de bulunduğunu tahmin ediyoruz. Veri ediniminin amacı ve
kapsamı ve verilerin Google tarafından işlenmesi ve kullanılması ile özel alanınızı korumanıza yardımcı
olacak ilgili hakların ve ayar olanakların ile ilgili bilgiler için Google’ın “+1” ile ilgili gizlilik politikasından
edinmenizi rica ederiz. Alan: google.com Eğer Google Plus üyesi isen ve Google’ın bizim internet yayınımız
üzerinden sizin hakkınızda bilgi toplayıp bu bilgileri sizin Google’da kayıt edilmiş olan üyelik bilgileriniz ile
ilişkilendirmesini istemiyorsanız internet yayınımızı ziyaret etmeden önce Google Plus hesabından çıkış
yapmalısınız.
Talepler
GameDukkan.com hizmetleri ve genel olarak şirketle ilgili bilgileri edinebileceğiniz yetkili kişi, şirket ve e-posta
adresleri bilgilerini iletişim bölümünde bulabilirsiniz. Bize bir e-posta gönderirseniz, GameDukkan talebinizi ve
bununla ilgili bilgileri sizin bildirmiş olduğunuz kişisel olarak teşhis edilmenizi sağlayacak bilgilerinizle birlikte
kayıt altına alabilir. Bir taleple birlikte paylaştığınız ve şahsınızın teşhis edilmesini sağlayan bilgiler sadece
sizin de bilginiz dahilinde ve aktif katılımınız ile edinilir. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı
tarafından GameDukkan.com üzerinden destek kaydı (ticket) oluşturularak yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran
kullanıcının GameDukkan.com sitesine giriş yetkisi iptal edilecektir.
Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Şikayet konusu işlemlerde, ispat
yükümlülüğü nedeniyle Elektronik Ticaret işlemine ilişkin kayıtlar işlem tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle
saklanmak zorundadır.
Diğer
Bazı durumlarda sizinle ilgili veya sizin hakkınızda bilgileri burada bahsedilenden farklı bir şekilde de temin
edebiliriz. Bu şekilde bilgileri müşteri hizmetlerimiz ile bir kontak ile bağlantılı bilgileri veya bazı durumlarda
da banka hesabına doğrudan bir alacak talebi söz konusu olduğunda bilgi edinebiliriz. Kişisel bilgiler, gerekli
oldukları halde, bunlar bir işlem çerçevesinde bildirildiğinde bir satış görevlimiz/tüccarımız tarafından da
edinilebilir.
Bilgileri nasıl koruyor ve nasıl kayıt ediyoruz.
Bilgilerinizi sunucularımızda kayıt ediyor ve işliyoruz ve bunları geçerli kanunlara uygun olarak fiziksel,
elektronik ve işlem teknolojisi önlemleri ile koruyoruz. Firewall ve veri şifreleme gibi bilgi işlemsel önlemler
kullanıyoruz, binalarımızın ve veri depolarımızın fiziksel erişimini kontrol ediyoruz ve sadece işlerini yapmak
için bu bilgilere ihtiyacı olan çalışanlarımızın bu bilgilere erişmesine izin veriyoruz. Bilgileri - yasal nedenlerle
veya bir mahkeme kararı neticesinde paylaşma yükümlülüğümüz olmadığı müddetçe ya da internet
yapılarımıza haksız ve dolandırıcı bir erişimin önlenmesi için hukuki bir şekilde harekete geçebilmek adına
verilerin paylaşılması gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Verileri – ticari olsun ya da
olmasın başka hiçbir nedenle paylaşmıyoruz. Size daha iyi bir hizmet, özel bilgiler ve özel bir iletişim
sunabilmek adına bilgileri ediniyor, kayıt ediyor ve işliyoruz. Lütfen bizim yüksek güvenlik standartlarımız
bağımsız olarak kendi isteğinizle internet üzerinden aktarmış olduğunuz bilgilerin başkaları tarafından
kullanılabileceğini dikkate alın. Bu nedenle GameDukkan veri aktarımı esnasında oluşan hatalar ve/veya
üçüncü tarafların yetkisiz erişiminden kaynaklanan bilgi paylaşımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk
üstlenmemektedir.
Bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılması
Aşağıdaki durumlarda bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılabilmektedir;
Cezai takip ve finans gözetim birimlerine, hükümet temsilcilerine veya diğer üçüncü taraflarla bilgiler
aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir
• Bu konuda bir tebligat, bir mahkeme kararı veya benzer hukuki bir işlem sonucunda bir sorumluluğumuz
varsa
• Yasal olarak bilgi paylaşma yükümlülüğümüz varsa
• Fiziksel hasarları veya finansal kayıpları önlemek, olası cezai fiilleri bildirmek veya incelemelerde
bulunmak adına kişisel bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğuna dair kötü niyet gütmeyen bir inancımız
varsa
• GameDukkan.com verilerini üçüncü taraflara bunların pazarlama faaliyetlerini desteklemek adına satmaz
veya kiralamaz ve kişisel bilgileri sadece bu dokümanda belirtilen kapsam dâhilinde üçüncü kişilerle
paylaşır.

Güvenilir Alışveriş

SSL protokolü, güvenilir ödeme yöntemleri ile tam güvenli alışveriş.

7/24 Hızlı Teslimat

Teslimatlarınız hızlı, pratik şekilde gerçekleşir. Beklemeden hizmet!

100% Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en ön planda.

Tam Destek

Aklınıza takılan bir şey mi var? Müşteri destek ekibimiz yanınızda.

Şaşırtıcı İndirimler

Şaşıracağınız indirimli ürünler ile başka yerde bulamayacağınız teklifler...

Hediye Yağmuru

Düzenlenecek özel çekilişler ile siz de hediyenizi edinebilirsiniz.